Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA RAZSTAVLJAVCA NA FESTIVALU VEGAFEST 2024

Splošni pogoji sodelovanja na Vegafestu 2024 so bili sprejeti dne 01. 02. 2024.

 

  1. ČLEN

Splošni pogoji sodelovanja na Vegafestu 2024 določajo razmerja med prijaviteljem in Slovenskim veganskim društvom (v nadaljevanju organizator) glede sodelovanja, medsebojnih obveznostih, poravnave škode in podobnega v zvezi s prireditvijo.

 

OBSEG IN NAČIN SODELOVANJA

  1. ČLEN

2.1 Organizator organizira Vegafest, festival veganstva, ki se bo odvijal dne 31. 8. 2024 na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. V sklopu festivala bo organiziral 50 stojnic, namenjenih razstavljavcem.

2.2 Razstavljavec bo razstavljal ter prodajal svoje izdelke in storitve na stojnici. Za najem razstavno-prodajnega mesta bo plačal znesek, ki je odvisen od podatkov, navedenih na prijavnici.

 

OBVEZNOSTI IN PRAVICE ORGANIZATORJA

  1. ČLEN

3.1. Obveznosti in pravice organizatorja v odnosu do razstavljavcev

3.1.1. Organizator se obvezuje, da bo zagotovil razstavno-prodajni prostor s stojnico na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.

3.1.2. Organizator bo navedel podjetje oz. blagovno znamko na spletni strani www.vegafest.si (pod kategorijo razstavljavci) in v tiskani brošuri Vegafest (velja za prijave do 15.07.2024).

3.1.3. Organizator bo zagotovil brezplačen dostop do elektrike, razen za porabnike, večje od 3 kWh. Le-tem bo dostop zagotovil ob doplačilu.

3.1.4 Organizator bo ob doplačilu razstavljavcu zagotovil dodatni oglaševalski prostor pred in za stojnico (a največ 1 m od stojnice).

3.1.5. Organizator ima pravico odkloniti udeležbo razstavljavca na prireditvi, če oceni, da prodajani ali razstavljeni izdelki ali storitve niso veganski ali kako drugače ne ustrezajo vsebini prireditve oz. zaradi drugih razlogov.

3.1.6. Organizator ima pravico ukrepati, vključno s prepovedjo razstavljanja in prodaje ter odstranitvijo izdelkov iz najetega prostora, če naknadno ugotovi, da le-ti ne ustrezajo navedbam razstavljavca v prijavi ali vsebini prireditve. Organizator lahko v takem primeru odstopi od pogodbe in na stroške razstavljavca odstrani takšne predmete.

3.1.7. Organizator ima pravico razstavno-prodajne prostore in razstavljene predmete fotografirati, narisati ali posneti na katerikoli pomnilniški medij in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.

 

3.2. Obveznosti in pravice organizatorja v odnosu do razstavljavcev-sponzorjev

3.2.1. V odnosu organizatorja do razstavljavcev-sponzorjev veljajo točke od 3.1.1 do 3.1.7. in od 3.2.1. do 3.2.5.

3.2.2. Organizator bo objavil logotip in opis podjetja oz. blagovne znamke na spletni strani www.vegafest.si (pod kategorijo sponzorji).

3.2.3. Organizator bo objavil logotip podjetja oz. blagovne znamke v brošuri Vegafest.

3.2.4. Organizator bo pripravil posebno objavo o podjetju oz. blagovni znamki na Facebook strani Vegafesta in deljenje objave na Facebook strani Slovenskega veganskega društva.

3.2.5. Organizator bo zagotovil brezplačno elektriko in brezplačni oglaševalski prostor pred/za stojnico (za npr. samostoječe reklamne table, roll up stojala, pingvin stojala, A stojala).

 

OBVEZNOSTI IN PRAVICE RAZSTAVLJAVCA

  1. ČLEN

4.1. Razstavljavec se obvezuje, da bo razstavljal in prodajal izključno veganske izdelke (brez mesa, mleka, jajc, medu, čebeljega voska, želatine, usnja, krzna, volne, svile, aditivov živalskega izvora in drugih živalskih sestavin).

4.2. Razstavljavčevi izdelki in njihove sestavine ne smejo biti testirani na živalih.

4.3. Razstavljavec se obvezuje, da bo imel na najetem prostoru vedno na vpogled vsa dovoljenja, ki jih potrebuje za prodajo ali razstavljanje svojih izdelkov. Promet blaga mora prijavitelj opravljati v skladu z veljavnimi predpisi, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij.

4.4. Razstavljavec se obvezuje, da bo zavaroval oz. zaščitil svoje predmete in drugo opremo na najetem prostoru sam oz. na svoje stroške. Razstavljavec mora na lastne stroške poskrbeti za zaščito pred dežjem oz. vetrom.

4.5. Razstavljavec se obvezuje, da bo na najetem prostoru prisoten v času priprave prostora in same prireditve. V tem času prevzema razstavljavec vso odgovornost za opremo in razstavljene predmete. Razstavljavec vzdržuje in čisti najeti prostor na svoje stroške. Po koncu prireditve mora pustiti stojnico in njeno okolico v takšnem stanju, kot jo je prejel. Morebitne smeti, ki so nastale med prireditvijo, mora ločevati v za to namenjene smetnjake na prizorišču oziroma jih odpeljati na lastne stroške. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico, da razstavljavcu zaračuna stroške odvoza in čiščenja.

4.6. Razstavljavec se obvezuje, da bo v času priprave najetega razstavno-prodajnega prostora ter v času trajanja prireditve upošteval požarnovarnostne predpise in predpise s področja varstva pri delu.

4.7. Razstavljavec se obvezuje, da bo svoj najeti prostor pripravil za obiskovalce prireditve do uradnega začetka festivala. Najeti prostor mora izprazniti takoj po koncu prireditve, še isti dan.

4.8. Razstavljavec se obvezuje, da bo upošteval morebitne druge predpise, navodila ali pogoje dela na prireditvi, podane s strani organizatorja.

 

PREKINITEV SODELOVANJA

  1. ČLEN

5.1. Če razstavljavec zaradi kakršnegakoli razloga prekine ali odpove sodelovanje na festivalu do 14 dni pred prireditvijo, se mu na njegov bančni račun vrne 70 % prejetega plačila.

5.2. Če razstavljavec odpove sodelovanje na festivalu manj kot 14 dni in prej kot 3 dni pred prireditvijo, se mu na njegov bančni račun vrne 20 % prejetega plačila.

5.3. Če razstavljavec odpove sodelovanje na festivalu manj kot 3 dni pred prireditvijo, ali ga na festivalu ni, mu organizator ne vrne plačila.

 

KONČNE DOLOČBE

  1. ČLEN

6.1. Splošni pogoji imajo lastnosti pogodbe.

6.2. Splošni pogoji veljajo od dne 01. 02. 2024.

6.3. Za vprašanja, ki niso urejena s splošnimi pogoji sodelovanja, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

6.4. Splošni pogoji se objavijo in so dostopni na spletni strani Vegafesta.